วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

                                                                                                

 บายศรีต้น
       วิธีทำตัวบายศรีเช่นเดียวกับบายศรีปากชาม
              แตกต่างกันตรงวิธีเข้าหลัก

     เครื่องใช้สำหรับบายศรี ๗ ชั้น
   ๑. โฟมหนา ๒ นิ้ว ตัดเป็นขนาดต่าง ๆ ๗ ขนาด
ชั้นล่างสุด ชั้นที่ ๗ กว้าง ๓ นิ้ว
ชั้นที่ ๖ กว้าง ๗ นิ้ว
ชั้นที่ ๕ กว้าง ๖.๕ นิ้ว
ชั้นที่ ๔ กว้าง ๖ นิ้ว
ชั้นที่ ๓ กว้าง ๕.๕ นิ้ว
ชั้นที่ ๒ กว้าง ๕ นิ้ว
ชั้นที่ ๑ กว้าง ๔.๕ นิ้ว
แล้วเฉือนโฟมตรงกลางออกและเจาะโฟม
ตรงจุดศูนย์กลางให้มีความกว้างเล็ก
เท่ากับบายศรี
  ๒. ใบตองตานี ประมาณ ๑๔ กิโลกรัม ช่วงขนาดกลาง
  ๓. ลวดเย็บตัว U ขนาด ๒ นิ้ว ๒๐๐ ตัว ใช้ลวดเบอร์ ๑๖
  ๔. กาบกล้วย, กาบพลับพลึง, เนื้อมะละกอดิบ
  ๕. ดอกพุดและดอกไม้ตกแต่งตรงชั้นของบายศรี
   ๖. ด้าย เข็ม เข็มหมุด
   ๗. ขัน, ชาม, พานทำยอดบายศรี

      วิธีทำ
   

  ๑. ขนาดของหลักบายศรีควรสูงประมาณ ๑.๗๐ ม.
  ๒. ช่วงห่างของแต่ละชั้น ห่างประมาณ ๘ นิ้ว
  ๓. ความกว้างของแต่ละชั้น คำนึงถึงเส้นรอบวง
ว่าจะต้องใช้ตัวบายศรีเท่าใด เช่น
ชั้นที่ ๗ ใช้ตัวบายศรี ๙ ตัว ต้องติดข้างล่างและข้างบน
เป็น ๑๘ ตัว ตัวรองอีก ๑๘ ตัว
ชั้นที่ ๖ ใช้ตัวบายศรี ๑๖ ตัว ตัวรอง ๑๖ ชุด
ชั้นที่ ๕ ใช้ตัวบายศรี ๑๔ ตัว ตัวรอง ๑๔ ชุด
ชั้นที่ ๔ ใช้ตัวบายศรี ๑๒ ตัว ตัวรอง ๑๒ ชุด
ชั้นที่ ๓ ใช้ตัวบายศรี ๑๐ ตัว ตัวรอง ๑๐ ชุด
ชั้นที่ ๒ ใช้ตัวบายศรี ๘ ตัว ตัวรอง ๘ ชุด
ชั้นที่ ๑ ใช้ตัวบายศรี ๘ ตัว ตัวรอง ๖ ชุด
ตัวรองช่องละ ๓ ชิ้น
เมื่อติดตัวบายศรีได้แล้ว จึงจะกำหนดการใช้ใบตอง
ดูจากวิธีการทำตัวบายศรีในบายศรีปากชาม
 ๔. ควรลดหลั่นขนาดกันไปจนถึงยอด
 ๕. ทำตัวบายศรีเสร็จแล้วแช่น้ำให้อิ่ม แล้วนำขึ้นสลัดให้สะเด็ดน้ำ ใ
ส่ไว้ในกาละมังคลุมด้วยผ้าขาวบาง จะอยู่ได้หลายวันจนกว่าจะเหลือง
 เพราะกว่าจะทำเสร็จใช้เวลาเป็นวัน ๆ
 ๖. การทำตัวรอง ใบตองกว้าง ๑.๕ นิ้ว จีบใบตองด้านแข็งอยู่ทางขวามือ
ด้านอ่อนอยู่ทางซ้ายมือ พับมาทางขวามือ ๓ ทบ ให้เกินครึ่งไปทางขวามือ
ทางด้านขวามือใช้ใบตองพับ ๓ ทบซ้อนใบตองที่พับจากทาง
ด้านซ้ายมือให้อยู่ตรงกลาง เมื่อพับได้เช่นนี้แล้ว ๓ อัน ให้ห่อ ๓ ชิ้น
รวมกัน วิธีห่อห่อแบบห่อบายศรีจนครบ
 ๗. การเข้าตัวบายศรี อาจจะทำที่หลักบายศรีเลยหรือจะนำมา
ประกอบข้างนอกเสร็จแล้วจึงจะใส่ก็ได้ เพื่อสะดวกควรประกอบข้างนอก
 ๘. วิธีเข้าตัวบายศรี ให้เริ่มตั้งแต่ชั้นล่างก่อน ก่อนจะเข้าตัวบายศรี
ให้ตัดและตกแต่งบายศรีให้มีขนาดเท่ากันก่อนทุกตัว และนำไปติด
กับแป้นโฟมที่ให้ตัดไว้แล้ว กะจังหวะให้ช่วงห่างเท่า ๆ กัน
แล้วนำบายศรีโดยใช้ลวดตัว U เสียบยึดให้แน่นจนครบรอบชั้นบน
ชั้นล่างก็ติดเช่นเดียวกันให้ตัวบายศรีตรงกันทั้งข้างล่างข้างบน แล้วจึงติดตัว
รองระหว่างช่องของบายศรีจนครบ
 ๙. คาดเอว หรือสายรัด ระหว่างชั้นบนและชั้นล่างของตัวบายศรี
จะใช้กาบกล้วย กาบพลับพลึง หรือใช้ใบตองรัดก็ได้ ถ้าใช้กาบกล้วย
 กาบพลับพลึงจะต้องสลักลวดลาย และอาจตกแต่งด้วย
บานไม่รู้โรยหรือดอกไม้อื่น หรืออาจเย็บสวนคาดแทนก็ได้ ถ้าใช้ใบตอง
ก็จะต้องเย็บแบบหรือตกแต่งดอกไม้ หรือจะใช้เป็นมาลัยแบนคาดก็ได้
 ๑๐. ทำเช่นนี้ครบ ๓ ชั้นแล้ว ชั้นบนสุดให้ใส่บายศรีปากชาม
จะใช้ชามหรือพานก็ได้วางอยู่บนยอดบายศรี
 ๑๑. แป้นบายศรีแต่ละชั้นจะเห็นโฟม ให้ตัดใบตองปิดทั้ง
ข้างล่างและข้างบนแล้วประดับดอกไม้ปักเรียบ ๆ จะเป็นบานไม่รู้โรย
หรือดอกรัก ฯลฯ ถ้าแต่งดอกไม้มากหรือปักให้แน่นจะ
ทำให้บดบังความงามของบายศรีไป